Hallute 124 (1:55) AH

När Hallute delades i tre parter 1780 kom denna del att ägas av rusthållaren Börje Nilsson (1721-90) gift med Cherstin Johnsdotter (1734-98) och fem barn. Familjen kom från Cristdala i Småland. Några år senare kom även sonen Nils Börjesson (1751) över från Småland och fick en egen part i anslutning till faderns gård – Hallute ON. I slutet av 1780-talet överlät Börje Nilsson sin part till sonen Anders Börjesson (1757-1825) gift med Greta Hansdotter från granngården Hägdarve TN (1764-1808) och från hustruns hempart erhöll Börjesson en gårdsdel som sedan dess har tillhört Hallute 124 AH. Sonen Börje Andersson (1790-1854) gift 1810 med Brita Larsdotter från Fride i Lojsta (1785-1849) tog över och blev med tiden magasinsföreståndare och nämndeman. Men Börje överlevde sin son Lars Börjesson (1817-52) gift med Elisabet Hansdotter från Bosarve i Lye (1827-1913) som just hade tagit över rollen som bonde 1852 när han fick kallbrand och dog. Änkan gifte 1858 om sig med Jakob Eklund från Sproge (1834-1912). När lagaskiftet genomfördes 1899 var den totala omfattningen för denna part 80 tunnland samt en andel i Hallute kvarn. Lagaskiftet innebar en gränsflyttning mellan Halluteparten och Hägdarve så att Hallute 124 AH fick sin tomt förstorad in över den plats där Hägdarveparternas manbyggnader stått på 1810-talet. Den ena parten hade flyttat vid storskiftet och den andra nu vid lagaskiftet. Två av Eklunds barn stannade hemma och förblev ogifta och blev 1910 ägare till parten. Ernst Eklund (1866-1915) dog 1915 och systern Vendla Eklund (1867-1941) stod för gården fram till 1927. Då tog Axel Häglund från Halbjänne 684 BH (1897-1981) gift 1927 med Rut Larsson från Hallbjärs 619 RL (1905-70) över gården. Axel blev en mycket betrodd kommunalman i såväl När som Stånga storkommun, nämndeman, mm. Mellan 1932-51 var han ordförande i Närs kommunalnämnd. När parten Hallute 149 ASc i mitten av 1950-talet upphörde med jordbruket köpte Axel Häglund större delen av dess åkrar. År 1966 revs det gamla boningshuset i två våningar och ersattes av ett nytt. År 1970 övertogs gården av sönerna Åke Häglund (1931-2013) gift 1967 med Maj-Britt Karlsson från Bomunds i Hammaren 549 HK (1940) och Sylve Häglund (1937). År 1984 köpte Åke och Sylve granngården Hägdarve 1:3 TN, som fick postadressen Hallute 122. Häromåret avled Åke och  sonen Jan Häglund tar nu en aktiv del i gårdens skötsel.