Hallute

De två närbelägna gårdarna Hägdarve och Hallute låg norr om Närsån och räknades därför i motsats till andra gårdarna i När i beskattningshänseende till Garde Ting och Lau Fjärding. Men inte heller bland gårdarna i Lau hittar man år 1570 Hallute utan ”Lauritz Abye” som kan ha varit Hallutes namn. På 1600-talet återfinns gårdsnamnen Hellette och Halette och mellan 1614-20 hette bonden Jens och mellan 1631-48 Lars Olofsson, som sedan blev bonde på Hägdarve gård. År 1653 brukades Hallute av Hans Olofsson, som kan ha varit bror till Lars. Fram till 1697 turades två familjer om att bruka gården. Men 1697 köpte kyrkoherden i När 1686-1705 Georg Oxenvaldt (1642-1705) gården för 57 daler silvermynt och sedan ägdes gården under drygt 80 år av präster och deras ättlingar. I motsats till de flesta andra gårdar behövde Hallute aldrig övertas av kronan. År 1745 lades ytterligare mark under gården när Lekare gård skattlades under Hallute. Oxenvaldts änka bodde kvar på gården till sin död 1715. År 1719 såldes gården till kyrkoherden 1706-26 Jöns Broander (1674-1726), som även ägde Hemmor gård. Hans andra fru, Bodilla Norby (1694-1775) gifte 1727 om sig med den nye kyrkoherden 1727-42 Nils Norby (1675-1742), som ju tog emot Carl von Linné vid hans besök i När i juli 1741. När Nils Norby dött 1742 stod änkan för gården fram till sin död 1775. Då överläts gården genom änkans testamente till handlaren Johan Arvid Rabe (1736-94) från Borås som sedan 1773 var gift med Bodilla Stina Pfeiffer från Visby (1754-1825). Men Rabe sålde gården som 1780 köptes av tre familjer från Småland, som delade Hallute i tre parter. Och några år senare tillkom ytterligare en part när en delning skedde inom en familj. Den gamla boplatsen innanför sina medeltida grindstolpar av sten som ägdes av Börje Nilsson blev Hallute 124 AH; en del tillföll Sven Nilsson men måste efter några år återtas av Arvid Rabe (Hallute 149 ASc); Olof Classon-Dalström bildade parten Hallute 144 GK och till sist fick sonen på Hallute 124 AH, Nils Börjesson en part som senare upphörde. Storskiftet genomfördes 1785 med hårdhänta metoder av Rabe och snart därefter uppfördes Hallute 144 GK i Portåker norr om kyrkan. Eftersom Hallute ligger mitt i socknen har sedan parterna under åren uppdelats i ett antal små lotter som bildat egna fastigheter.