Prästgården 201 (1:1) (1:12)

Den prästgårdsbyggnad som finns i dag är från 1761. Det är lite oklart hur det såg ut innan dess men en prästgård har funnits på denna plats alltsedan medeltiden. Mycket tyder på att det fanns flera särskilda bostadshus. I en inventarieförteckning från 1680-talet talas bl.a. om Stenkammaren och Stenstugan men också Dageliga Stugan och Salen etc och därintill låg en skola och en kammare. Byggnaderna torde i början av 1700-talet ha varit i ganska dåligt skick och omkring 1730 företogs en större ombyggnad, som utfördes av sockenborna. I gamla längder kan man se hur olika bönder ålades att utföra vissa reparationsarbeten och detta omfattade även Lauborna. År 1759 kom diskussionen igång om byggandet av en ny prästgårdsbyggnad och i april 1761 fattades beslut härom. Innan året var slut torde den nya prästgården ha varit färdig. I oktober 1797 inträffade en eldsvåda som förstörde brygg- och bagarestugan, vilken dock omgående byggdes upp på nytt. Den gamla ladugården var emellertid i dåligt skick och under missväxtåren 1845-46 hade t.ex. halmtaket på ladugården fått användas som en sista foderreserv för att rädda så många av sockenbornas djur som möjligt. År 1873 byggdes en ny ladugård som var ovanligt bred för tiden. Av den gamla ladugården som legat precis vid vägkanten lämnade man kvar en bit av muren som fortfarande ingår i muren mot vägen. Men de nya präster som kom var inte inställda på att bedriva jordbruk och när kyrkoherde Torbiörnsson tillträdde 1913 utarrenderades de jordar som tillhörde Närs Prästgård. År 1912 revs den stora, gamla stenladan från medeltiden och på 1950-talet avlägsnades den 1873 uppförda ladugårdslängan för att ge plats för ett nytt skolhus. Ännu i slutet på 1990-talet bodde präster i När kvar i prästgården men därefter såldes den. År 2004 flyttade en familj från Stockholm, Katarina och Anders Blom, in som fastboende under några år men år 2009 såldes fastigheten till operasångaren Marcus Jupiter från Stockholm, som har prästgården som sommarhus.

När prästgård fram - Prästgården 201 (1:1) (1:12)
En vinterbild av Närs prästgård sett framifrån.
292963 fjardingstecken 600 - Prästgården 201 (1:1) (1:12)
Fjärdingstolpe/milsten (fjäringstucken) vid ingången till prästgården. Avståndet är angivet i hela, halva och fjärdedels gamla mil från Stora Torget i Visby. Genom Garda-Lau till Prästgården var det 5 ½ mil. Den gamla svenska milen mätte 10688 meter.