Skolgården

I slutet av 1840-talet togs skolan i det som i dag kallas församlingshemmet i bruk och på 1920-talet blev den tidigare fattigstugan skola i När. De bägge byggnaderna – Skolgården 150 och 406 – förblev i bruk fram tills dess Närs nya skola invigdes 1961-62. Den tredje skolan på När, den gamla missionsskolan, som var småskola i När från i slutet av 1860-talet tills dess den nya skolan invigdes 1961, har dock beteckningen Bosarve 174.