Mickelgårds

År 1570 hette ägaren Lauritz och sedan följer olika namn under 1600-talet. Mellan 1660-77 hette bonden Mårten som efterträddes av sin son Lars Mårtensson varvid parten Mickelgårds 181 OO bildades. År 1683 återfinner man Lars Jönsson som blir förste ägare till Mickelgårds 395 VN. Enligt 1701 års handlingar var gården till hälften kronohemman och till hälften skatte. På 1750-talet delades parten 181 OO mitt itu och den nya parten 393 JL bildades. Alla tre parterna friköptes 1763. Part 395 VN fick erlägga 60 daler och de två andra 30 daler var och en. Av storskifteskartan från 1820 framgår att parterna låg tätt sammanträngda. Part 181 OO ålades att flytta och gjorde det till sin nuvarande plats vid landsvägen. Efter laga-skiftet ändrades vägarnas sträckning så att det vägkors som tidigare funnit intill gården där en väg gick från Huntorg till Nickstjups och en annan från Bjergände till kyrkan försvann. Nu fick man 650 m till stora landsvägen.