Utvecklingbolag

Virudden Utveckling AB

viruddensLoggoVirudden Utveckling AB bildades våren 2008 för att möjliggöra ett köp av När skola med syfte att behålla den i socknens ägo. Vi består av en arbetande styrelse på sex personer och ett antal frivilliga arbetsgrupper samt drygt 100 aktieägare.
Viruddens affärsidé är att medverka till och driva utveckling av näringslivet i När­området. Skolu har utvecklats positivt och vi har nu ett gym och fem företag som har sina lokaler i Skolu och även När sparbank har flyttat sin verksamhet hit.
Förutom våra hyresgästers affärsverksam­heter så fortskrider aktiviteter såsom Närheten, Bräusspel, folkdanslaget, bastu etc i Skolu. Gymmet som drivs i När IF:s regi är mycket välbesökt. Mer info finns på www.virudden.se.

Fiberkabel

En arbetsgrupp är bildad med representanter från styrelsen i Virudden och Roger Jakobsson, Håkan Nilsson, Christer Norrby, Rickard Ohlsson och Hans Olsson.
Ungefär 270 hushåll i När har anmält att de är intresserade av få fiber till sitt hushåll.
Under sommaren och hösten 2012 har kontakt tagits med fiberföreningen på Sudret som har valt en annan modell för sin fiberdragning. Fiberföreningarna i När, Lau och Burs tittar nu närmare på detta förslag och har bildat en arbetsgrupp med två representanter från varje socken. Föreningarna äger kanalisationen som kommer att hyras ut till Skanova. Vi får därigenom in en månatlig hyra. När dragningen är gjord sköter Skanova all administration och fakturering och de har driftansvar för anläggningen. Fördelen är också att varje hushåll kan välja den leverantör och de tjänster man själv vill ha. Mer info virudden.se

Församlingshemmet

Närs församlingshem är en central byggnad i socknen. Pastoratet har gjort det möjligt för Virudden att ta reda på utveck­lings­möjligheter av fastigheten som i dagsläget i stort sett står outnyttjad. Vi ser det som en unik möjlighet att bevara församlings­hemmet i socknens ägo och att det görs till ett gemensamt intresse för hela bygden. Virudden har sökt och fått beviljat ett Leaderprojekt för denna förstudie. Tanken är att tillsammans med Närbygg bilda ett fastighetsbolag som ska projektera och bygga lägenheter i församlingshemmet.

GUBIS – gotländska utvecklingsbolag i samverkan

Gubis är en ideell förening som bildades 2011 av Virudden Utveckling AB, Nygarn Utveckling AB samt Heligholm Utveckling AB för att tillsammans verka för utveckling på landsbygden, att skapa mötesplatser, mäkla kunskap och kapital.
Gubis har under 2011 inlett ett treårigt projekt med Region Gotland och Länsstyrelsen där syftet är att bolagen skall utveckla sina verksamheter på så sätt att bolagens stöd till grupper och föreningar blir effektivare och att samverkan mellan bolagen stärks. GUBIS kommer att under tre år få ta del av 2,7 mkr att användas för dessa utvecklingsinsatser.
(AJ)