Husarve

Den äldste kände ägaren till Husarve är Jacop från 1570. På 1680-talet skedde en delning av hemmanet i två halvor och 1697 nämns Per Rasmusson som brukare av halva hemmanet. Det andra hemmanet brukades av Joen Persson som dog 1698 i den stora hungersnöden som drabbade När. Han efterträddes av Jöran Olofsson som blev förste man i släkten på det andra hemmanet. Husarve var kronans egendom fram till slutet av 1770-talet då bägge hemman blev skattehemman. Platsen för den ursprungliga Husarve gård låg 125 m VNV om dagens bygdegård. Vid tiden för storskiftet 1835 bestod gården av fyra boplatser som dock senare lämnade den gamla boplatsen.