Kulle

År 1570 hette ägaren Jacop. Gårdsnamnet stavades då Kiebille. Mellan 1611-48 återfinner man Peder eller Per – vilket har att göra med att Gotland bytte nationalitet från dansk till svensk. Mellan 1672 -94 var Jöns Olofsson (1633-96) gift med Viveka Hansdotter (1637-1717) ägare till Kulle. Men i början av 1700-talet delades gården i tre parter – dagens Kulle 862 AD och 450 AP samt en part som upphörde vid laga-skiftet, Kulle OH. Alla tre parter låg bredvid varandra med manbyggnader och ladugårdar på backen där Kulle 862 AD ännu är belägen. År 1763 kunde gården friköpas från kronan med 50 daler per part. I augusti 1779 drabbades Kulle av en svår eldsvåda under ett åskväder då alla fähus förstördes. Vid storskiftet 1833 blev parten Kulle 450 AP ålagd att flytta vilket gjorde att de två andra parterna fick mer plats.